Verserma, UAB
 

UAB ,,VERSERMA“  
Prano Noreikos g. 2, ELEKTRĖNAI
Mob. 8 656 98204
Mob. 8 699 01752
El.paštas info@verserma.lt

 

KOKYBĖS, APLINKOS APSAUGOS BEI DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS POLITIKA

2023-01-04

UAB „Verserma“, teikianti gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų bendruosius statybos darbus, statinių vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų bei statinių šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų, statinio elektros inžinerinių sistemų, apsauginės signalizacijos, gaisrines saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimą, įsipareigoja reikliai vertinti įmonės teikiamų paslaugų bei atliekamų darbų kokybę bei saugoti supančią aplinką, sudaryti saugias darbo sąlygas, ir tausoti savo darbuotojų bei aplinkinių sveikatą. Šių siekių įgyvendinimui įmonėje įdiegta vadybos sistema pagal standartų LST EN ISO 9001:2015 Kokybės vadybos sistemos, LST EN ISO 14001:2015 Aplinkos apsaugos vadybos sistemos, LST EN ISO 45001:2018 Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos, reikalavimus.

Mūsų nuostatos kokybės, aplinkos apsaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos srityse:

  • Užtikrinti, kad kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos standartų reikalavimų laikymasis būtų kiekvieno bendrovės darbuotojo pareiga bei bendrovės veiklos prioritetai.
  • Planuojant įmonės veiklą, teikiant paslaugas klientams ir atliekant darbus, atsižvelgti į galimą riziką, suinteresuotųjų šalių poreikius, racionaliai naudoti išteklius, mažinant neigiamą poveikį aplinkai, diegti energiją taupančias technologijas ir numatyti kitus svarbius sprendinius aplinkosauginiu aspektu.
  • Sudaryti bei palaikyti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas, mažinti riziką bei pavojus ir tinkamai valdyti galimas avarines situacijas, vykdyti sužeidimų ir susirgimų prevenciją.
  • Nuolat kelti darbuotojų kvalifikaciją, skatinti darbuotojų iniciatyvą ir atsakomybę, įtraukti juos į sistemos rezultatyvumo ir veiksmingumo didinimą ir nuolatinį gerinimą, taikyti savo veikloje išmanius darbo organizavimo metodus ir technologijas.
  • Nuolat analizuoti kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos efektyvumą, siekti aukštesnių tikslų ir skirti išteklių jų įgyvendinimui.
  • Sustabdyti ar nutraukti darbus, kurie neatitinka kokybės, aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos reikalavimų ir gali pakenkti įmonės veiklos rezultatams bei reputacijai.
  • Nuolat gerinti integruotą kokybės, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą atitinkančią standartų LST EN ISO 9001:2015, LST EN ISO 14001:2015 ir LST EN ISO 45001:2018 reikalavimus.